انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی.

دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی.  
سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی.  
آخرین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی ...

ماه را نشانه بگيريد،
اگر به هدف نزنيد،
حتماً يكي از ستاره ها را خواهيد زد.