انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

معرفی کتاب آینده کار

در این کتاب نخست مولف به سیر تحولات کار در کشورهای صنعتی اشاره می‌کند ;سپس تصویری از آینده کار به دست می‌دهد .وی در این کتاب با شرح اجمالی عناصر موثر در آینده کار ـ متداول, توسعه فزاینده صنعتی و توسعه انسانی ـ اذعان می‌دارد : ((مشکلات جهان بشریت تنها با تحقق دیدگاه توسعه انسانی مرتفع خواهد شد)) . مباحث کتاب در چهار بخش سامان یافته است .در بخش اول, مولف, سه تصویر احتمالی از آینده کار به دست داده, واقع بینانه بودن هر یک را بررسی و ارزیابی می‌کند . بخش دوم به بررسی چگونگی تغییر برداشت مردم از کار در گذشته, به ویژه در گذار از قرون وسطی به دوره مدرن اختصاص دارد .در بخش سوم, مولف نشان می‌دهد که ساختارهای قدرت جامعه صنعتی کنونی براساس این واقعیت که استخدام شکل غالب کار است, سازمان یافته‌اند ;سپس در پی مباحثی یادآور می‌شود که جنبش سازمان یافته کارگری, نظام مالی, نظام سیاسی و دولت دیوان سالار در عصر حاضر را می‌توان, فراساختارهای برخاسته از سازمان دهی کار به صورت استخدام در نظر گرفت .در بخش چهارم نیز امکان پذیری تغییر در کار بررسی و ارزیابی می‌شود .