انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

مسابقه ماکت سازی
لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق تکمیل نمائید.