انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

مسابقه ایده فناورانه
لطفا اطلاعات زیر را بطور دقیق تکمیل نمائید. همچنین فایل فشرده ی صفحه قبل را نیز پس از تکمیل فایل word به آدرس info@karestanbasu.ir ایمیل نمائید.