انجمن علمی دانشجوئی ارتباط با صنعت و جامعه

 

اهداف کارستان:
1)  ایجاد انگیزه های لازم برای آشنایی با مهارت های موردنیاز کارآفرینی و کسب و کار در طول دوران تحصیل
2)  ترویج و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در جامعه دانشگاهی
3)  آشنایی دانشجویان با ضرورت ¬های کسب صلاحیت های اشتغال پذیری
4)   آشنایی دانشجویان با ماهیت ، ویژگی ها، شرایط و فرایند کارآفرینی
5)  آشنایی دانشجویان با ماهیت کارآفرینی، نوآوری و حل مسائل شغلی
6)  آشنایی با پیچیدگی ¬ها و ابعاد مهم اشتغال در عصر حاضر کشور ایران
7)  آشنایی با موانع و چالش های پیش روی کارآفرینان
8)  آشنایی با فناوری های نوین با توجه به اهمیت و ضرورت این فناوری ها در عصر حاضر
9)  آشنایی با کارآفرینان و استفاده از تجربیات آنان توسط دانشجویان
10)  ایجاد حساسیت در دانشجویان نسبت به مقوله اشتغال پذیری و کارآفرینی
11)  ایجاد تمایل به راه¬اندازی کسب و کارهای نوآورانه